موضوع معلولیت در قانون اساسی ج.ا.ا
ساعت ٤:٠٢ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٢/۱/۱٦   کلمات کلیدی:

ماده : 53

دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای بازتوانی معلولین و معیوبین و سهم گیری فعال آنان در جامعه ، مطابق به احکام قانون ، تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

دولت حقوق متقاعیدن را تضمین نموده برای کهن سالان ، زنان بی سر پرست ، معیوبین و معلولین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکم قانون کمک لازم به عمل می آورد.


 
زبان اشاره
ساعت ٥:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱۳٩٢/۱/٧   کلمات کلیدی:

دورس مقدماتی خط بریل

به زودی...


 
عوامل معلولیت بینائی در اطفال و بزرگسالان
ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۱/۱٢/۱۸   کلمات کلیدی:

___ ازدواج با اعضای قریب خانواده { پسر کاکا پسر ماما دختر عمه ...}

___ ارثیت

___ انفجار ماین ها و مواد انفلاق ناشده

___ ترصیضات { صدمات}مستقیم چشم ها

___ فقر { کمبود مواد غذای و میتامین ها}

___ ضعف دید از اثر ازدیاد سن

___ امراض چشم مانند گلوگوم و بعضی امراض دیگر مانند امراض شکر

___ استعمال نادرست ادویه جات و به کار برد ادویه های محلی

___ استفاده از الکول و مواد مخدر

___ استعمال عینک های طبی بدون مشوره داکتر


 
 
ساعت ٦:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩۱/٧/۸   کلمات کلیدی:

برای اولین بار در افغانستان

آموزش خط بریل

تقدیم به تمام کسانی که دوست دارند خط بریل بی آموزند.


 
ناتوانی
ساعت ۱۱:٠٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/٦/٩   کلمات کلیدی:
pمحدویتها و مشکلات که از طرف جامعه بر اشخاص دارای معلولیت تعیین میگردد که باعث ایجاد موانع برسرراه  انها گردیده و آنان را ازمشارکت و سهم گیری باز میدارد.
pمثالها : عدم مناسب بود ن راه ها ، ساختمان ها ، پارک ها ، تشناب ها ، خط بریل ، زبان اشاره ، علامات رهنمائی باعث ناتوانی  حتمی آنان میگردد
 علت ها و اسباب    
 
•جنگ
•ماین
•فقر دانش
•فقر اقتصاد
•بی احتیاطی
•دسترسی نداشتن به خدمات صحی
•خوردن دوای خود سر
•اجرا نکردن واکسین ها
•از کثافات و آلودگی وجود  و آلودگی محیط 
•حوادث ترافیکی ( تصادفات )
•امراض گوناگون ( تب شدید که بعضی اوقات با عث نابینائی و ناشنوائی در اطفال زیر پنج سال میشود )
•ازدواج با اقارب نزدیک
•حوادث طبیعی ( سیل ، طوفان ، زلزله ...)
•استفاده از مواد مخدر (والدین)

 

 راه های جلوگیری از بروز معلولیت :
pاجرای واکسین ها
pجلوگیری از امراض و تداوی بموقع امراض
pمراعات نمودن قوانین ترافیکی
pاجتناب و دوری از ازدواج با  اقارب نزدیک و یا معاینه خون زوجین قبل از ازدواج .
pدست نزدن به اشیای ناشناخته و توجه به ساحات نشانی شده از خطر ماین
pصلح و امنیت
pرشد سطح دانش جامعه
pحفظ محیط زیست و بدن
pاجتناب و دوری از خوردن داروی خود سرانه
pمراعات فاصله بین ولادت ها

 

 


 
معلولیت چیست؟
ساعت ٥:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩۱/٥/۱۳   کلمات کلیدی:

تعریف معلولیت: یک محدودیت شخصی است ( داشتن مشکل در کارکردن ، راه رفتن ، دیدن ، خوردن ، شنیدن ، فکر کردن ، گپ زدن ، فهماندن ، فهمیدن و سائر فعالیت ها را معلولیت گویند.)

تعریف معلولیت :

میثاق جهانی: معلولیت عارضه یا اختلال طولانی مدت فزیکی یا ذهنی یا حسی بوده و ممکن در تقابل با موانع مختلف در اثنای مشارکت کامل و موثر بر اساس اصول مساوی با دیگران تاخیر داشته باشد.

سازمان صحی WHO:

ناقص بودن عضو یا قسمتی از عضو بدن و اختلال در سیستم کاری بدن عبارت از معلولیت میباشد. 

 

آموزش خط بریل بزودی...


 
رضاکار
ساعت ۸:٢٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۳٩۱/٥/۱٢   کلمات کلیدی:

تعریف رضاکار:رضاکاری رشته ایست که از فعالیت در آن میتوان لذت برد چون رضاکاری خدمت به انسان و بع عبارتی انسانهای دردمند و مشکل دار و کسانی که خود نمیتوانند مشکل خود را حل کنند و نیاز مند کمک رضاکار است البته لذت بردن نه از اینکه انسانی نیاز مند کمک ما است بلکه لذت بردن از اینکه میتوانیم به او کمک کنیم تا توانائی های خود را بشناسد و قادر به حل کردن مشکل خود بشود یعنی وقتی یک رضاکار  میبیند که مددجوی او قادر شده تا با مشکلات روبرو شود و خود سعی در حل آن میکند از کار خود احساس لذت و رضایت میکند.  رضاکاری تمایل خود مردم برای کارکردن به نمایندگی دیگران بدون در نظرداشت انگیزه پولی و یا مادی است. رضاکاری همان طوری که از نامش پیداست یاری رساندن به نیاز مندان است یاری رساندن بدون چشمداشت به پاداش و حتی تشکر از سوی مددجو امدادی از روی عشق به انسان ها و به همنوع آن رضاکار زمانی در کارش موفق خواهد بود که خدمتش را از روی عشق و علاقه عرضه کند و تنها درین صورت است که در کارش هرگز احساس خسته گی نخواهد کرد .

برای مطالعه بیشتر در باره رضاکاران به ادامه مطلب مراحع کنید تشکر

 


 
واژه معلول
ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱۳٩۱/٥/۸   کلمات کلیدی:

معلول به شی اطلاق میشود که دیگری علت وجود او باشد. معلول امری است که همواره بدنبال علت می اید و این علت در مراحل مختلف حیات انسان میتواند عامل معلولیت های مختلف گردد ، یعنی میتواند قبل از تولد عللی باعث شود تا طفل در بطن مادر دچار معلولیت شود و معلول بدنیا بیاید. بطور مثال خوردن دوای خود سر توسط مادر و یا هم افتادن مادر در هنگام حاملگی و یا هم ترسیدن و یا بعضی عوامل دیگر بروز دهنده معلولیت باعث شود که طفل در بطن مادر به معلولیت گرفتار گردد بهمین شکل در هنگام تولد نیز عواملی گوناگون وحود دارد که باعث معلولیت ها برای انسان ها میگردد مانند:امراض ، حوادث طبیعی ، حوادث ترافیکی  ، سوهتگی ها ، جنگ ها ، ماین ها و سایر خوادث که بتواند نقیصه کلی و همیشگی را بر انسان تحمیل کند.

وا‍ژه معیوب... 

به ادامه مطلب مراجعه کنید؟